AP ANTI-RUST OIL SG

chuyên phân phối các loại dầu nhờn mỡ bôi trơn Chuyên Nghiệp

SP Anti -Rust Plus 711- 18Lít

- Mã hàng: SP Anti -Rust Plus 711
Model:
SP Anti -Rust Plus 711
Trạng thái kho:
Còn hàng
Giá bán:

Liên hệ

AP ANTI-RUST OIL SG là loại dung môi pha loãng chống tạo rỉ với các đặc tính đẩy nước nhanh chóng, đặc tính tách nước và không tạo rỉ. Sau khi dung môi bốc hơi sẽ tạo một lớp dầu mỏng trên bề mặt kim loại. Lớp dầu có khả năng bảo vệ ăn mòn tuyệt vời trong môi trường nước muối cũng như trong điều kiện môi trường ẩm hoặc có acid. Dung môi không chứa kim loại Bari.

Tùy chọn giao hàng
Quý khách có thể "Thanh toán khi nhận hàng"
Bảo vệ người mua hàng 100%
Đảm bảo sự hài lòng
Chính hãng
Thanh toán đảm bảo
Trả hàng trong vòng 14 ngày
  • Thông tin sản phẩm
  • Video giới thiệu
  • Tải tài liệu

ÑAËC TÍNH

·          Choáng ræ tuyeät vôøi trong moâi tröôøng aåm vaø coù nhieàu muoái

·          Bay hôi nhanh

·          Khoâng coù kim loaïi Bari

·          Deã gia coâng

ÖÙNG DUÏNG

AP ANTI-RUST OIL SG ñöôïc khuyeân duøng cho vieäc baûo veä aên moøn caùc boä phaän kim loaïi trong moâi tröôøng coù muoái vaø aåm. Daàu coù theå ñöôïc xòt, boâi hoaëc nhuùng.

AP ANTI-RUST OIL SG 711 cung caáp khaû naêng choáng taïo ræ laâu daøi.

 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

CAÁP 

 

SG 815

SG 711

Ñoä nhôùt ñoäng hoïc taïi 40oC, cSt

ASTM D445

1.5

2.0

Ñieåm chôùp chaùy (COC), oC

ASTM D92

40

40

Ñieåm chaûy, oC

ASTM D97

-30

-30

GIÁ :

TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ KỸ THUẬT BAO BÌ GIÁ BÁN (VNĐ)
TRƯỚC VAT SAU THUẾ
GIÁ 1L CAN/PHUY
SP Anti -Rust Plus 711 Dầu chống  rỉ 18L 66.666 1.200.000 1.320.000
SP Anti -Rust Plus 711 Dầu chống rỉ 200L 64.545 12.909.090 14.200.000

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Traùnh aùnh naéng tröïc tieáp. Baûo quaûn trong nhaø coù maùi che, nhieät ñoä döôùi 60oC.

Đang cập nhật
Sản phẩm cùng loại
Đánh giá và nhận xét cho sản phẩm SP Anti -Rust Plus 711- 18Lít
Khách hàng nhận xét Tours này
0 trong 5
Dựa vào 0 đánh giá và nhận xét
Hài lòng tuyệt đối
Hơn cả mong đợi
Hài lòng
Dưới trung bình
Thất vọng
1
0
0
0
0
Đánh gá và nhận xét
Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với Tour này
Đánh giá Tour này*
Mô tả đánh giá*
Đánh giá bởi
Email
Số điện thoại
Nhận xét của khách hàng (Tổng cộng 0)